Van omgekeerde toets ® tot Doorbraak leerwerkplaatsen

Beiden dragen bij aan de betrouwbare overheid. 
Een betrouwbare overheid vraagt een dienstverlening waarin standaard processen goed zijn ingeregeld. Een dienstverlening waarbinnen, waar nodig, maatwerk geleverd kan worden omdat standaard processen niet bijdragen aan wat de specifieke inwoner nodig heeft. Om een betrouwbare dienstverlening te garanderen is het van belang dat we blijven leren van wat we met maatwerk doen, zodat aanpassingen ook weer ingeregeld kunnen worden in de standaard processen.  

Omgekeerde toets 

Om goed maatwerk te kunnen leveren is het belangrijk dat ambtenaren zich bewust zijn dat bepalingen uit wetten, zoals bv. De Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning, elkaar kunnen versterken. Versterken daar waar het gaat om de bedoelingen van die wetten en de te behalen doelen van de maatwerkoplossing die iemand nodig heeft. Wanneer bij de beoordeling van een casus niet het wettelijk kader als vertrekpunt wordt genomen, maar de maatwerkoplossing, kan daarna worden bezien of de maatwerkoplossing kan worden geleverd op grond van het beschikbare wettelijk kader. Dat noemen we de omgekeerde toets®.  

Deze methode beoogt vooral dat ambtenaren zich bewust worden dat bepalingen uit genoemde wetten elkaar minder in de weg zitten of hoeven te zitten dan zij denken. Vaak is er speelruimte, die ambtenaren mogen nemen. Die speelruimte – ten gunste van de burger – is niet nieuw. In feite komt het neer op samenwerking tussen de gemeentelijke afdelingen om te komen tot een zo volledig mogelijke beeld en oplossing voor de problemen die de inwoner ondervindt. Het zogenoemde integrale werken.  

Integraal werken versus tijd om te leren

Wanneer de wil en ruimte om maatwerk te leveren aanwezig is, vraagt dit ook een flinke tijdsinvestering. Daarom is het zo belangrijk om te leren van maatwerk. Wanneer vaak hetzelfde soort maatwerk geleverd wordt, zien we hier patronen in. Door deze patronen te ontdekken en te doorbreken, om te buigen naar standaarden, hoeft er minder individueel maatwerk geleverd te worden. De methodiek Leerwerkplaatsen Doorbraak Gestoorde Patronen® is hiervoor een geschikt instrument.  

Methodiek Leerwerkplaats Doorbraak Gestoorde Patronen®  

Tijdens een sessie met alle bij een patroon betrokkenen organisaties en medewerkers worden knelpunten waar inwoners en professionals tegenaan lopen, gezamenlijk vertaald naar oplossingen. Hierdoor ontstaat er breed draagvlak voor de oplossingen. Alle oplossingen die bijdragen om een probleem structureel op te lossen, realiseren de echte doorbraak. Dit doorvertalen naar nieuwe standaard processen voorkomt de inzet van maatwerk, waar dat eigenlijk niet nodig is, en verbetert de dienstverlening. De methodiek draagt daarnaast bij aan een betere samenwerking, het integrale werken en zorgt voor inzicht. Onder andere het inzicht dat er speelruimte is om bepalingen uit verschillende wetten toe te kunnen passen met hetzelfde doel voor ogen.
Een mooie, efficiënte en effectieve manier dus om te leren en te reflecteren op het eerder geleverde maatwerk. Zodat de dienstverlening aan inwoners niet alleen structureel verbetert, maar ook minder tijdrovend wordt voor uitvoerende professional.  Een win-win situatie voor zowel de overheid als de inwoner. Dat maakt de overheid stapje voor stapje betrouwbaarder!  

Klik hier voor een voorbeeld

Share the Post: